Friday, 31 August 2018

Förskolans Läroplan 2018 del 1 (The new Swedish preschool curriculum)

(English after the images)

Alla citat kommer ifrån den nya läroplanen
Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på
Den nya läroplan börja med att konstatera att det är en skolform, att det är demokratiskt och att det handla om att "inhämta och utveckla kunskaper och värden". Hela första stycket handla om inklusivitet - att alla har rätt att delta, blir respekterad och har lika värde. Det är först i den andra stycke om "förståelse och medmänsklighet" att det är prat om empati och omtanke, men som något som ska ingå i deras utbildning. Den tredje stycket fortsätta i liknande ande med att alla har rätt att uttrycka sina idé och åsikter och vikten att barnen får höra en mångsidigt berättelse om livet och lärande. Sedan fortsätta det med att alla förskolor runt om landet ska erbjuda en likvärdig utbildning (detta undra jag verkligen hur dom ska göra - för att jag uppleva att det finns stora skillnader även inom en stad).
Sedan blev det en tydlighet om att könstillhörighet ska inte påverka tillgång till utbildning, lek, upplevelser eller hur man är bemött (skulle vara trevlig att det var lika tydligt kring barn med olika "funktion nedsättningar" utifrån den förskolemiljö man nuvarande erbjuda - istället är det samma som vanligt att man ska anpassa efter behov - men inte tillräckligt mycket om hur man göra det som en grupp... dvs det är en individuell anpassning istället för en grupp anpassning som man ska göra kring könstillhörighet).

Det första som skrivs om "förskolans uppdrag" är
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar
Precis som tidigare i år, jag reagera mot ordet "rolig" - och skrev om det i "Learning is fun"  där jag ifrågasätta att lärande ska vara roligt... vi är inte "edu-tainers" för att underhålla barn med lärande... men istället väcka en glädje hos varje barn för lärande. Om vi skapar en trygg förskola där basen är omsorg kommer barnen har energi för att utforska, leka, upptäcka och lära en massa saker - barn som är otrygga kommer inte kunna släppa behovet av att vara sedd, bekräftat och omtyckt (kanske älskad utifrån Jools Page beskriving av "professional love") och då finns det mindre utrymme för lärande och lek. För mig är det en skälvklarhet att omsorg är otrolig viktig för lärande.
Jag var på en konferens förra veckan där jag lyssnade på olika lärarutbildare från runt om i världen - alla pratade om behovet av omsorg (även i skolan) för att skapa respekt, möjlighet till reflektion osv... den enda med en agenda att separera "educare" var från Sverige och inom förskolan. Han blev inte tydlig om varför man ska ta bort "care" från "edu" men har sade det flera gånger.
Det påminde mig om den svenska mode för några år sedan att ta bort "nyckelperson" dvs en person som kom nära ett barn och deras familj för att alla barn ska vara allas. Det finns mycket forskning från hela världen som berätta att en nyckelperson är extrem viktig för yngre barn att lära sig att knyta an... för att sedan använda den anknytning för att kunna skapa positiv and stabil anknytningar med andra...
dvs det är OMSORG som är den lärande kraften för empati, respekt, vänskap, att kunna lyssna på andra, att kunna ge värde till andra. Under kommer ifrån UK's EYFS (Early Years Foundation Stage)

Why Attachment Matters

What is attachment and why is it important for young children? Attachments are the emotional bonds that young children develop with parents and other carers such as their key person. Children with strong early attachments cry less when separated. They engage in more pretend play and sustain attention for longer. They are less aggressive and are popular with other children and with adults. Their sense of who they are is strong. Children need to be safe in the relationship they have with parents or carers. They are vulnerable but will develop resilience when their physical and psychological well-being is protected by an adult. Being emotionally attached to such an adult helps the child feel secure that the person they depend on is there for them.  When children feel safe they are more inclined to try things out and be more independent. They are confident to express their ideas and feelings and feel good about themselves. Attachment influences a child’s immediate all-round development and future relationships.
Finns det ett behov för länkar till forskning så kan du fråga efter det i kommentar området vid slutet av detta inlägg.
Om vi ska stödja barnen att bli kompetenta, kreative osv så måste vi börja med omsorg - att deras känslomässiga och fysiska behov är bemött för att kunna verkligen har stor påverkan på deras kognitiva utveckling (om man nu ska definiera kognitiv med lärande) .

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden
Jag är glad att se att undervisning är inte alls som undervisning som finns på skolan... kanske dags att ändra skolan så att den likna denna beskrivning.  Läroplanen fortsätta med att undervisningen är förskollärarens ansvar - så jag verkligen hoppas att det finns tid för förskollärare att kunna observera barnen och deras behov och kunskap osv för att reflektera, analysera och planera undervisningstillfälle - och samtidigt få tid med alla som arbeta på förskolan så att alla kan vara en del av denna process...
problemet är att det finns ytterst lite tid för pedagogerna att reflektera och planera tillsammans på den djup att läroplanen egentligen kräver.
Förr igår pratade jag med några som arbeta med Anji Play (en förskola förhållningssätt som började in provinsen Anji i Kina) och där pedagogerna få varje fredag eftermiddag för att reflektera och planera tillsammans som arbetslag, samt träffa och diskutera med andra pedagoger från andra förskolor för att kunna kontinuerligt utveckla som pedagoger. Föräldrarna hämta sina barn vid lunch denna dag. Att hela samhället är inställd att man måste stödja pedagogerna för att kunna ge den bäste kvalitet till barnen. Hur ska vi här i Sverige kunna se till att pedagogerna få den tid som verkligen krävs för att kunna utföra denna läroplan? Hur ska pedagogerna tränas ordentligt i observation och reflektion? När jag besökt flera förskolor förra året med en gäng pedagoger från Palestina vill dom veta hur man observerade... ingen pedagog kunde säga mycket mer än observera, ta bilder skriva lite anteckningar... dom nämnde ingenting om strategier, vilken sorts information sökta man för att kunna skapa lärande tillfälle... något som jag hade jobbet med dom mycket i Palestina och nu vill dom se i verkligheten... verkligheten och teori på många håll i Svenska förskola verka inte vara ihop riktig ännu. HUR ska man utbilda, träna och stödja detta?

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid
Som fru till en sömnforskare tycker jag att alltför många förskolor  ge inte tillräckligt mycket utrymme eller värde till sömn och vila som man borde. Det är  en del av den pedagogiska dagen... utan adekvat sömn eller vila kan man inte lära sig saker ordentligt eller kommer ihåg saker på ett optimal sätt. Man kan läsa mer om det i Tips för sömn och vila i förskolan

Nu avsluta jag för idag... och kommer att fortsätta genom hela läroplanen. Än så länge har vi kommit fram till sid 4 av 16.now for the English translation
All quotes come from the new curriculum
Preschool is part of the school system and rests on the basis of democracy. From the school law (2010: 800) it strives that education in preschool aims at children to acquire and develop knowledge and values. It will promote all children's development and learning as well as a lifelong desire to learn. The education should also convey and anchor respect for human rights and fundamental democratic values ​​that Swedish society is based on
The new curriculum starts with stating that it is a form of school, that it is democratic and that it is about "acquiring and developing knowledge and values". The whole first paragraph is about inclusivity - that everyone has the right to participate, be respected and have equal value. It is only in the second paragraph about "understanding and humanity" that there is talk of empathy and consideration, but as something to be a part of their education. The third paragraph continues in the same spirit that everyone is entitled to express their ideas and opinions and the importance that the children hear diverse stories about life and learning. Then continues with that all preschools across the country are required to offer an equivalent education ie all have the same quality (I really wonder how this will be done - because I experience great differences within ONE city too).
Then they make it clear that gender should not affect access to education, play, experiences or how to interact with the children (would be nice that it was equally clear about children with different "function impairments" based on the present-day-care environment - instead, it is the same as usual to customize as needed - but not enough about how to do it as a group ... ie it's an individual adaptation instead of a group of customization that is required for gender equality).

The first sentence about the "preschool's mission" is
Education in pre-school will lay the foundation for lifelong learning. It should be fun, safe and instructive for all children. The education will be based on an overall view of children and children's needs, where care, development and learning form a whole. In co-operation with homes, pre-school will promote children's development to active, creative, competent and responsible people and community members
Just like earlier this year, I react to the word "fun" - and wrote about it in "Learning is fun" where I question whether learning should be fun ... we are not "edu-tainers" to entertain children with learning. .. but instead we should bring a joy to every child for learning. If we create a safe preschool where the base is care, the children will have the energy to explore, play, discover and learn many things - children who are insecure will not be able to let go of being seen, confirmed and liked (maybe loved -  Jool's Page description of "professional love") and then there is less room for learning and play. To me it is a clear that care is incredibly important for learning.
I was at a conference last week where I listened to different teacher educators from around the world - everyone talked about the need for care (including in school) to create respect, opportunity for reflection etc ... the only one with an agenda to separate "educare" was from Sweden and in pre-school. He was not clear about why we should remove "care" from "edu" but he said it several times.
It reminded me of the Swedish fashion a few years ago to remove "key person", ie a person who develops a close relationship to a child and their family instead of all children belonging to all staff. There is a lot of research from all over the world that says a key person is extremely important for younger children to learn how to connect and form relationships ... and then use that extension to create positive and stable connections/relationships with others ...
ie, it is CARE which is the learning force of empathy, respect, friendship, being able to listen to others, being able to give value to others. Below comes from the UK EYFS

Why Attachment MattersWhat is attachment and why is it important for young children? Attachments are the emotional bonds that young children develop with parents and other carers such as their key person. Children with strong early attachments cry less when separated. They engage in more pretend play and sustain attention for longer. They are less aggressive and are popular with other children and with adults. Their sense of who they are is strong. Children need to be safe in the relationship they have with parents or carers. They are vulnerable but will develop resilience when their physical and psychological well-being is protected by an adult. Being emotionally attached to such an adult helps the child feel secure that the person they depend on is there for them.  When children feel safe they are more inclined to try things out and be more independent. They are confident to express their ideas and feelings and feel good about themselves. Attachment influences a child’s immediate all-round development and future relationships.
If there is a need for links to the aforementioned research then you can ask for it in the comments area at the end of this post.

If we are to support the children to become competent, creative, etc., we need to start with care - that their emotional and physical needs are met in order to really influence their cognitive development (if one is to define cognitive with learning).

Education includes teaching (instruction). Teaching (instruction) involves stimulating and challenging the children with the curriculum goals as a starting point and direction, and aims at the development and learning of the children. Teaching should be based on content that is planned or spontaneous, as children's development and learning takes place all the time
I'm glad to see that teaching (undervisning - a huge new part and focus of this new cirruculum in Sweden) is not at all like teaching at school  ie lessons and teacher down... maybe time to change school so that it resembles this description. The curriculum continues that teaching is the pre-school teacher's responsibility - so I really hope there is time for preschool teachers to be able to observe the children and their needs and knowledge, etc. to reflect, analyze and plan teaching opportunities - and also have time with everyone working at the preschool so that everybody can be part of this process...

The problem is that there is little time for the educators to reflect and plan together at the in-depth level that the curriculum really requires.
The other day, I talked to the folks working with Anji Play (a preschool approach that started in Anji, China) where teachers get every Friday afternoon to reflect and plan together as work-teams, as well as meet and discuss with other educators from other preschools to be able to continuously develop as educators. Parents pick up their children at lunch this day. The whole society is set to support educators in order to provide the best quality for the children. How can we here in Sweden ensure that educators get the time really needed to complete this curriculum? How should educators be properly trained in observation and reflection? When I visited several preschools last year with a bunch of educators from Palestine they want to know how to observe ... no educator could answer much more than observe, take pictures write a few notes ... they did not mention anything about strategies, what kind of information was sought in order to create a learning opportunity ... something that I had worked with them a lot in Palestine and now they want to see in reality ... reality and theory in many places in Swedish preschool do not seem to be integrated yet. How do we train and support this?

Education in preschool should be planned and implemented in such a way that it promotes children's development, health and well-being. Pre-school will provide the children with a good environment and a well-balanced daily rhythm with both rest and activities tailored to their needs and length of stay
As a wife of a sleep researcher, I think that too many preschools do not give enough room or value to sleep and rest as they should. It's part of the educational day ... without adequate sleep or rest, one can not learn things properly or remember things in an optimal way. You can read more about it in Tips for sleep and rest in preschools

Now I finish for today ... and will continue throughout the curriculum page for page. So far we have arrived at page 4 of 16.

No comments:

Post a Comment