Sunday, 27 May 2018

STEM, STEAM... STREAM - reflections

STEM... Science. Technology. Engineering. Math
STEAM... with added arts
STREAM... with added reading...

Its interesting to "read" all these acronyms in/for education... their history, what they strive for etc...
Personally I am a transdisciplinary kind of person - I understand the importance of the STEM and STEAM and STREAM but still see it as a part.

During the last week I put together the foundation of a presentation for a STEM in Early Childhood Conference where philosophy with children was a tool to a more transdisciplinary approach to stem, steam or stream... (to be honest I was SO hoping that "Reflection" was the R in STREAM)...
I love science, maths is easy for me but I also love arts and the humanities and even as a child they felt connected despite school's attempts to keep them as separate subjects - even today I feel the enormous frustration of teachers at my school who would not allow 14 year old me choose a physics/biology combo (dropping chemistry, as I did not like the teacher, or the smells of the chemistry lab) because those subjects did not got together... yet physics supports other subjects like maths, history, geography, art etc and biology  interested me in my desire to learn about the world, make sense of it... which connected to reading, writing, history, art etc etc etc...
They got their way - either chemistry/physics or chemistry/biology... I dropped biology, and never needed that chemistry/physics connection then or since. I did, as an adult, take a certificate in biology... it was my missing link.

This personal story I share because

  1. far to often we don't listen to the child... since I was 7 I said I wanted to study history, after visiting my first castle ruin... I loved the fact that, for me, history was transdisciplinary and also required imagination to piece the evidence together. The teachers kept insisting that I must make this scientific choice because I might change my mind. Good intentions... but yeah... I have my first degree in history and ancient history - no need for that chemistry really...
  2. that teachers were dividing the humanities and the sciences into two different systems and were not seeing the connections between them
  3. we are doing the same with STEM, STEAM and STREAM  to some extent... I mean is humanities in there with the arts? or should it be SHTREAM... feels rather Sean Connery doesn't it?
I think the fact that we are dividing subjects up the way school has been doing... that STEM is being taught in a much less creative way (with more right and wrong answers, and must do methods and specific ways of recording) than the arts and the humanities that it has over the years turned off people...
STEM should be creative and imaginative - and the early years gives us a fantastic space to offer that approach to STEM... the project approach allows us to incorporate all disciplines, to explore, inquire, play, imagine and be creative with all subjects...

And really before we can get to all this SHTREAM we need to have children who are emotionally and socially secure to engage fully in the learning... so maybe, really we need ESHTREAMS (Emotional, Social, Humanities, Technology, Reading, Engineering, Arts, Maths, Science)...

Am I being ridiculous in all of this... well maybe a little.

But the more I read about child development, the brain and neuroscience the more I want to strive to create a holistic learning.

Using philosophy with preschoolers actually helped bridge many of these areas... the dialogues supported the children in the social and emotion development as they interacted with each other and became proficient, generous listeners, we discussed all subject areas STEM, A and H, and we used the dialogues to create experiences to deepen their understanding - so play was very much a part of this... (where is the P in all of the above???? - maybe the P is tool/medium to explore the subjects...  P for Play and Philosophy).

I wanted to share my accumulated knowledge through experience about how philosophy and play enable STEM... or just as easily STREAM/STEAM. Sadly the conference is at the same time as I am holding some workshops here in Stockholm... well its only a small sad, because I am excited about the workshops... and my head is still buzzing with thoughts about philosophy and STEM and the transdiciplinary approach to learning - a 100 languages - allowing the creative "right-brained" minds more access to the logical "left-brained" subjects and vice versa... a better understanding of how the brain works when learning... 


So I guess more will be coming about that... especially when I have plans to read lots about the brain and neuroscience and child development this coming week...

The book by Mine Conkbayir on Early Childhood and Neuroscience (see image below) is my opening book for the week... and is new to me... the others I have read before, but plan to re-read with new reflections...
The central book is a great one to read with children about their brains and how they work.

Also I will be picking the brains (pun intended) of my husband as neuroscience is part of his work with sleep.

Also this week I will be meeting an educator from Slovenia to talk about pedagogy, looking at a preschool in Haninge together to learn and listen and share.
Next week I will be visiting a preschool and school near Karlstad that have chosen to have a HOLISTIC approach to education - the school is opening after summer. So I am excited to see the start of something that could challenge the traditional approach to eduction here in Sweden...
and now in Swedish...

STEM ... Science. Teknologi. Engineering. Matematik STEAM ... med tillagd konst (Arts) STREAM ... med läsning ... (Reading) Det är intressant att "läsa" alla dessa akronymer i/för utbildning ... deras historia, vad de strävar efter etc ... Personligen är jag en tvärvetenskaplig person - jag förstår betydelsen av STEM och STEAM och STREAM, men ser det fortfarande som en del och inte en helthet.
Under den senaste veckan sammanställde jag grunden för en presentation för en STEM in Early Childhood Conference där filosofi med barn var ett verktyg för en mer tvärvetenskaplig strategi för STEM, STEAM eller STREAM ... (för att vara ärlig så hoppades jag att " Reflektion "var R i STREAM) ... (och det är så himla roligt att se hur google översätta STEM till stam, och STEAM till ånga och STREAM till ström... bara en lite extra fnitter där)  
Jag älskar vetenskap, matte är lätt för mig men jag älskar också konst och humaniora och även som ett barn de kände sig anslutna trots skolans försök att behålla dem som separata ämnen - till och med idag känner jag mig enorma frustration på skolan som inte skulle tillåta 14 år gammal jag väljer en fysik/biologi kombination (släppa kemi, pga jag inte tyckte om läraren eller luktarna i kemi labbet) eftersom de ämnena inte hörde ihop ... men fysik stöder andra ämnen som matematik, historia , geografi, konst mm och biologi intresserade mig i min önskan om att lära känna världen, som är kopplad till läsning, skrivning, historia, konst etc etc etc ... De fick sin vilja igenom - antingen kemi/fysik eller kemi/biologi ... Jag släppte biologi, och behövde aldrig den kemi/fysikanslutningen då eller sen. Jag gjorde som vuxen ett certifikat i biologi ... det var min saknade länk. Den här personliga berättelsen jag delar för 1. alldeles för ofta lyssnar vi inte på barnet ... sedan jag var 7år jag ville studera historia efter att ha besökt min första fästningsruin ... Jag älskade det faktum att historien var, för mig, tvärvetenskaplig och krävde också fantasi att tolka bevisen. Lärarna insisterade på att jag måste göra detta vetenskapliga val eftersom jag kan ändra mig. Goda avsikter ... men ... jag har min första examen i historia och fornhistoria - inget behov av kemi... 2. att lärare delade humaniora och vetenskap i två olika system och inte kunde se sambandet mellan dem 3. vi gör detsamma med STEM, STEAM och STREAM i viss utsträckning ... Jag menar är Humaniora där med konsten/Arts? eller ska det vara SHTREAM ... känns ganska Sean Connery eller hur?
Jag tycker att genom vi delar upp ämnen som skolan har gjort ... att STEM undervisas ofta på ett mycket mindre kreativt sätt (med fler rätt och felaktiga svar, och "måste göra" metoder och specifika sätt att arbeta) än konst och humaniora har vissa/många människor blivit avskräckt ... STEM bör vara kreativ och fantasifull - och de förskolan ger oss ett fantastiskt utrymme att erbjuda det här tillvägagångssättet till STEM ... projektmetoden låter oss integrera alla discipliner, utforska, förfråga, leka, föreställa sig och vara kreativa med alla ämnen... Och egentligen innan vi kan komma till allt detta SHTREAM behöver vi ha barn som är emotionellt och socialt trygga för att engagera sig fullt ut i lärandet ... så kanske, vi behöver verkligen ESHTREAMS (Emotional, Social, Humaniora, Teknologi, Reading, Engineering, Arts, Matematik, Science - yep... a little Swinglish for you) ... Är jag löjlig i allt detta ... ja kanske lite. Men ju mer jag läser om barnutveckling, hjärnan och neurovetenskap desto mer vill jag sträva efter att skapa ett helhetsinriktat lärande. Genom att använda filosofi med förskolebarn hjälpte det verkligen till att överbrygga många av dessa områden ... dialogerna stödde barnen i social och emotionell utveckling när de interagerade med varandra och blev skickliga, generösa lyssnare, vi diskuterade alla ämnesområden STEM, A och H, och vi använde dialogerna för att skapa erfarenheter för att fördjupa deras förståelse - alltså LEK (Play) var väldigt mycket en del av allt detta ... (var är P i allt ovan ???? - kanske P är verktyget/medium för att utforska ämnena ... P for Play and Philosophy). Jag ville dela min ackumulerade kunskap genom erfarenhet om hur filosofi och lek gör STEM möjligt ... eller lika lätt STREAM/STEAM. Tyvärr är konferensen samtidigt som jag håller några workshops här i Stockholm ... jag är bara lite ledsen, för jag ser fram emot workshops ... och mitt huvud är fortfarande surrande med tankar om filosofi och STEM och det transdisciplinära tillvägagångssättet att lära sig - ett 100 språk - att gör det möjligt för kreativa "höger" hjärnor att få mer tillgång till de logiska "vänster" ämnena och tvärtom ... en bättre förståelse för hur hjärnan fungerar när man lär sig ... Så jag antar att mera tankar är på väg ... speciellt när jag planerar att läsa mycket om hjärnan och neurovetenskap och barnutveckling den här veckan ... Boken av Mine Conkbayir på Early Childhood and Neuroscience (se bilden ovan) är min öppningsbok för veckan ... och är ny för mig ... de andra jag har läst tidigare men planerar att läsa om med nya reflektioner... Boken i mitten är utmärkt att läsa med barn om deras hjärnor och hur de fungerar.

Jag kommer också att fråga min man om hjärnan eftersom neurovetenskap är en del av hans arbete med sömn. Han är professor vid Stockholms Universitets Stress Institiute


Också denna vecka kommer jag att träffa en pedagog från Slovenien för att prata om pedagogik, titta på en förskola i Haninge tillsammans för att lära och lyssna och dela.
Veckan efter kommer jag att besöka en förskola och skola nära Karlstad som valt att ha en HOLISTISK inställning till utbildning - skolan öppnar efter sommaren. Så jag ser fram emot att se början på något som kan utmana det traditionella sättet kring undervisning här i Sverige ...No comments:

Post a Comment