Pages

Tuesday, 29 May 2018

The Story of Community.

(på Svenska efter bilderna)

People who have been following my blog for a few years will have picked up on the fact that I believe strongly in a sense of community... philosophy with children is about creating a community of learners... creating a democratic classroom/learning environment entails the children and adults create a respect community where there is participation and responsibility and empathy.
You will probably have read about my posts that focus on the we rather than just the me... it is all very well valuing the unique child, but not if they are seen as small islands not connected to each other.
I like the word "MWE" it is about the individual and the community... it is about valuing each individual person and the group.
What I found working philosophically with children is that every individual could shine when we focussed on the group... as it was not just me the educator that saw each individual and valued them, but every member learned to value our individuality and what it brought to the group. The children were empowered, because they were no longer dependant on me to see and meet their individuals needs... everyone could validate each other.

So I was really pleased to read about Frome in Somerset, UK, that has made special efforts to create community and combat loneliness - and that they have seen the enormous health benefits from that.
you can read about it - here

This is one of the main reasons why I want to talk about working philosophically with children, about creating community of learners... about focussing on well-being, so that energy is not being wasted on trying to manage the social environment of the classroom.
This is not just about NOW... it is a life-long skill we need.
It is about humanity... and I think we would all agree that there needs to be more humanity - and that it needs to reach out into all corners of our shared planet.

Loneliness is something we can avoid if educators were allowed to spend more time on the social and emotional learning and development of children rather than just the "academics" which tends to be seen as the "learning" part.

The health benefits of a more holistic approach to learning... where social and emotional is of equal value to school subjects... are on their own worth it... but the fact that creating community of learners where the children/students are more at ease with each other, trust and value each other means that there will be more focus on learning subjects, that there will be more opportunity for the children to work and think together creatively... and that trust means they can think critically and fully explore ideas without the fear of others ridiculing..

Original Learning is the best way to describe this... a more holistic approach to learning.
You can read more... here - there are 17 posts in total that reflect on Original Learning in various ways... if you are interested please take the time to read more...

Personer som har följt min blogg i några år kommer att ha fattat att jag tror starkt i en lärande gemenskap ... filosofi med barn handlar om att skapa en gemenskap av barn/elever ... skapa ett demokratiskt klassrum/läromiljö innebär att barnen och vuxna skapar ett respektfullt gemenskap där det finns deltagande och ansvar och empati. Ni har säkert läst mina inlägg som fokuserar på "vi" snarare än bara "jag" ... det är bra att värdera det unika barnet, men inte om de ses som små öar som inte är kopplade till varandra. Jag gillar ordet "MWE" (me och we ihopsatt) - det handlar om att värdera varje enskild person och gruppen. Genom filosofiska samtal med barn har jag upptäckt att varje individ kunde lysa när vi fokuserade på gruppen ... eftersom det inte bara var jag, som lärare, som såg varje enskild person och värderade dom, men varje medlem lärde sig att värdera vår individualitet och vad det medförde till gruppen. Barnen fick befogenhet, eftersom dom inte längre var beroende av mig att se och möta deras individuella behov ... alla kunde bekräfta varandra. Så jag var väldigt glad att läsa om Frome i Somerset, Storbritannien, som har gjort särskilda ansträngningar för att skapa gemenskap och bekämpa ensamhet - och att de har sett de enorma hälsofördelarna med det. du kan läsa om det - här Detta är en av huvudorsakerna till att jag vill prata om att jobba filosofiskt med barn, om att skapa en gemenskap med barn/elever ... om att fokusera på välbefinnande, så att energi inte slösas bort när man försöker hantera klassrummets sociala miljön

Det handlar inte bara om NUET ... det är en livslångt färdighet vi behöver. Det handlar om mänskligheten ... och jag tror att vi alla skulle vara överens om att det måste finnas mer mänsklighet - och att det måste nå ut i alla hörn av vår gemensamma planet. Ensamhet är något vi kan undvika om lärare/pedagoger fick mer tid att fokusera på barnens sociala och emotionella lärande och utveckling snarare än bara "akademiska lärande" som tenderar att ses som den "lärande" delen. Hälsofördelarna med ett mer holistiskt tillvägagångssätt för lärande ... där social och emotionell lärande är lika värde för skolämnen ... är på egen hand värt det ... men det faktum att vi kan skapa en grupp där barnen/eleverna är mer tillfreds med varandra, lita på och värdera varandra betyder att det kommer att bli mer fokus på "skol"-ämnen, att det blir en större möjlighet för barnen att arbeta och tänka tillsammans på ett kreativt sätt ... och att förtroende mellan barnen betyder att de kan tänka kritiskt och utforska fullt ut idéer utan rädsla för andra som förlöjliga dom.

Original Learning är ett sätt som tillåta man undervisa på ett holistiskt sätt... ni kan läsa mer om det - här - det finns totalt 17 inlägg om ämnet, om ni har tid och lust.

No comments:

Post a Comment